Producenci
Produkt dnia
ZESTAW OBCIĄŻEŃ BUMPER 100KG
ZESTAW OBCIĄŻEŃ BUMPER 100KG
1 299,00 zł
zestaw
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO   

Regulamin Sklepu Internetowego określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności dotyczy zasad składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość prowadzonego pod adresem www.utadka.pl  przez firmę "u Tadka" Tadeusz Tarach z siedzibą w Warszawie.

§ 1 Przepisy ogólne

1. Użyte w regulaminie sklepu internetowego pojęcia oznaczają: 

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub dla małoletnich, którzy ukończyli lat 13, wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego lub opiekuna prawnego oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zamierza skorzystać ze sklepu internetowego. 

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – część strony internetowej sklepu internetowego, za pomocą której Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, realizacją i stanem złożonych przez niego zamówień, a także składać zamówienia po dokonaniu czynności logowania bez konieczności podawania swoich danych osobowych. W celu założenia konta należy wykonać jednorazową czynność z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na stronie internetowej (rejestracja).

Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.u Tadka Tadeusz Tarach.pl, za pośrednictwem którego można złożyć zamówienie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której przedmiotem są towary.  

Usługodawca (Sprzedawca) – u Tadka Tadeusz Tarach z siedzibą w Warszawie; adres ul. Małej Łąki 10/51, 02-793 Warszawa, REGON: 146693748, NIP: 9512068750. Adres korespondencyjny: ul. Małej Łąki 10/51, 02-793 Warszawa. 

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj lub liczbę towaru będących przedmiotem umowy sprzedaży. 

Aplikacja – Aplikacja Mobilna Partnera, komunikująca się z SDK Systemu Płatności Online BM w celu rejestrowania Transakcji.

BM – Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013, właściciel Systemu.

BalancePoint (Punkt Rozliczeń) – obiekt w Systemie Płatności reprezentujący Sklep zintegrowany z Platformą Marketplace oraz zarejestrowany w Systemie Płatności przy użyciu formularza udostępnionego Partnerowi przez BM.

ClientHash - parametr w komunikatach; pozwala w sposób zanonimizowany przypisać Instrument płatniczy (np. Kartę) do Klienta. Na jego podstawie Partner może wywoływać kolejne obciążenia w modelu płatności automatycznych.

CommissionModel – model prowizyjny ustalony z Integratorem. Opisuje wartości prowizji za transakcje przekazywane BM oraz Integratorowi.

Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Integratorski – strona internetowa, na której umieszczony jest formularz umożliwiający Klientowi rejestrację, edycje lub dodanie kolejnego Serwisu.

iFrame – metoda realizacji płatności Kartą za produkty/usługi oferowane przez Partnera, w której dane Karty wprowadzane są przez Klienta w dostarczonym przez BM dokumencie HTML, osadzonym bezpośrednio w Serwisie. Wywołanie formatki kartowej wymaga implementacji kodu JavaScript wykorzystującego dedykowaną bibliotekę BM.

Instrument Płatniczy (Kanał Płatności) – uzgodniony przez Klienta i jego dostawcę zbiór procedur lub zindywidualizowane urządzenie, wykorzystywane przez Klienta do złożenia zlecenia płatniczego np. Karta, PBL.

Narzędzie e-przelew – uzgodniony przez Partnera i BM zbiór procedur lub zindywidualizowane urządzenie, wykorzystywane przez Partnera do złożenia zlecenia płatniczego umożliwiającego realizację wypłatę środków z salda na rachunek bankowy Partnera lub Klienta oraz inny instrument płatniczy należący do Partnera lub Klienta. Udostępnienie funkcjonalności jest zależne od indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM.

Integrator – Integratorami nazywamy partnerów, którzy wdrożyli w swoich systemach płatności online Blue Media i umożliwiają ich aktywację z poziomu własnych rozwiązań. Do integratorów zaliczamy takie podmioty jak: Shoper, Shoplo, Sky-Shop, Gymsteer, Selly weryfikacje, FaniMani, AtomStore, Ebexo, Selly Azymut, PayNow, Comarch, SOTE.

IPN (Instant Product Notification) – natychmiastowe powiadomienie wysyłane z Systemu płatności online do Serwisu Partnera przekazujące zmianę statusu produktu. Struktura IPN jest podobna do ITN (rozszerzona jedynie o węzeł product).

ITN (Instant Transaction Notification) – natychmiastowe powiadomienie wysyłane z Systemu płatności online do Serwisu Partnera przekazujące zmianę statusu transakcji.

ISTN (Instant Settlement Transaction Notification) – Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu transakcji rozliczeniowej. System niezwłocznie przekazuje powiadomienia o fakcie zlecenia transakcji rozliczeniowej (ew. wypłatach/zwrotach) oraz zmianie jej statusu.

ICN (Instant Configuration Notification) – Natychmiastowe powiadomienie o konfiguracji nowozarejestrowanego sklepu, przekazujące informacje o zmianie statusu kartowego w sklepie (np. w przypadku uruchamiania kart).

Karta - karta płatnicza wydana w ramach systemów MOP, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji Transakcji bez fizycznej jej obecności.

Klient (Płatnik) – osoba uiszczająca w Serwisie płatność za usługi lub produkty Partnera przy wykorzystaniu Systemu.

Koszyk produktów – jest to informacja o składowych płatności, przekazywana (w Linku płatności) do Systemu w celu późniejszego jej przetwarzania. Każdy produkt koszyka opisują dwa obowiązkowe pola: kwota składowa oraz pole pozwalające przekazać parametry charakterystyczne dla produktu.

Link płatności – żądanie umożliwiające start Transakcji wejściowej (opisanej w części Rozpoczęcie transakcji). Można go stosować bezpośrednio na stronach www (metoda POST), natomiast w mailach do Klientów należy posłużyć się Przedtransakcją w celu uzyskania krótkiego linka do płatności (metoda GET).

Link weryfikacyjny – adres URL kierujący do Przelewu weryfikacyjnego.

Marketplace – rozwiązanie płatnicze działające w ramach Systemu Płatności Online BM. Umożliwia Partnerowi obsługę platformy sprzedażowej, na której produkty lub usługi oferowane są Klientom przez Kontrahentów Partnera. Zaawansowane modele rozliczenia Transakcji oraz Transakcji Rozliczeniowych pozwalają na realizację płatności bezpośrednio od Klienta do Kontrahenta Partnera, z uwzględnieniem Koszyka produktów. Udostępnienie funkcjonalności jest zależne od indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM.

Model Płatnika – model, w którym prowizję za przeprowadzoną transakcję opłaca klient na rzecz BM (koszt doliczany do kwoty transakcji). W tym przypadku klient podczas płatności akceptuje również regulamin BM.

Model Merchanta - model, w którym prowizja jest rozliczana między Blue Media a partnerem i nie jest doliczana do kwoty transakcji opłacanej przez klienta.

Partner - podmiot będący odbiorcą środków z tytułu sprzedaży produktów lub usług dystrybuowanych przez Partnera w Serwisie.
Partner, w przypadku modelu Marketplace, to podmiot, niebędący konsumentem, zainteresowany obsługą przyjmowania przez BM należnych Partnerowi płatności za produkty lub usługi dystrybuowane przez Partnera.

Pay By Link (PBL) – narzędzie umożliwiające realizację płatności za pośrednictwem przelewu wewnątrzbankowego z rachunku Klienta na rachunek BM. Po zalogowaniu do bankowości internetowej - dane potrzebne do realizacji przelewu (dane informacyjne odbiorcy, numeru jego rachunku bankowego, kwota i data realizacji przelewu) są wypełnione automatycznie dzięki systemowi wymiany danych pomiędzy bankiem a BM.

Pełnomocnik techniczny – podmiot posiadający prawo dostępu do Rachunku Płatniczego Partnera, który autoryzuje ten dostęp (zgoda lub umowa). W systemie pełnomocnictwo jest reprezentowane przez konfigurację PlenipotentiaryID: jeden podmiot może mieć wiele pełnomocnictw dla różnych Partnerów.

Platforma Marketplace – platforma, na której udostępniona jest opcja rejestracji Punktów rozliczeń.

Płatność automatyczna – płatność dokonywana bez potrzeby każdorazowego wprowadzania danych Karty lub danych do autoryzacji przelewu.

Płatność jednym kliknięciem – jest to Płatność automatyczna zlecana przez Klienta.

Płatność cykliczna - jest to Płatność automatyczna zlecana bez udziału Klienta (przez Serwis Partnera).

Przedtransakcja - specyficzny (wykonywany w tle) sposób zamawiania linku do płatności.

Przelew weryfikacyjny – część procesu związana z rejestracją oraz edycją Serwisu/Serwisów Partnera w Systemie. Polega na wykonaniu przez Partnera przelewu środków, które zostaną automatycznie zwrócone przez BM, w celu weryfikacji danych i rachunku bankowego do wypłat środków do Partnera. Weryfikacja danych jest obowiązkiem BM wynikającym m.in. z Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Każdy przelew weryfikacyjny musi otrzymać końcowy status weryfikacji (pozytywny lub negatywny) w ciągu 30 dni od opłacenia transakcji. Jeżeli status końcowy weryfikacji nie zostanie nadany w wyżej określonym czasie, system automatycznie nada jej status negatywny. Proces ten dotyczy weryfikacji, w której Blue Media kieruje prośbę o uzupełnienie danych do klienta i nie otrzyma zwrotnej informacji niezbędnej do przeprowadzenia tejże weryfikacji.

Rachunek Płatniczy (Saldo) – rachunek płatniczy prowadzony przez BM dla Partnera, na którym gromadzone są środki wpłacone od Klientów. Udostępnienie funkcjonalności jest zależne od indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM.

RPAN (Recurring Payment Activation Notification) – komunikat o aktywowaniu usługi płatności automatycznych.

RPDN (Recurring Payment Deactivation Notification) – komunikat o dezaktywacji usługi płatności automatycznych.

Serwis – strona lub strony internetowe Partnera zintegrowane z Systemem, na których Klient może nabyć od Partnera (lub od Kontrahenta Partnera w przypadku Marketplace) produkty lub usługi.
W przypadku Marketplace, obiekt w Systemie Płatności reprezentujący Marketplace Partnera. Dowiązywane są do niego wszystkie transakcje startowane przez wspomniany Marketplace.

Specyfikacja – dokumentacja opisująca komunikację pomiędzy Serwisem a Systemem.

System Płatności Online BM (System) – rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne, w ramach którego BM udostępnia Partnerowi aplikację umożliwiającą procesowanie płatności Klientów dokonanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych, a także weryfikację statusu płatności oraz odbiór płatności.

Szybki Przelew – realizacja płatności za pośrednictwem przelewu wewnątrzbankowego z rachunku Klienta na rachunek BM. Od płatności dokonywanych za pośrednictwem PBL płatność różni się koniecznością samodzielnego wypełnienia wszystkich danych potrzebnych do dokonania przelewu przez Klienta.

Transakcja - oznacza transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Transakcja wejściowa – część procesu obsługi płatności, dotycząca wpłaty dokonywanej przez Klienta do BM.

Transakcja rozliczeniowa – część procesu obsługi płatności, dotycząca przelewu wykonywanego przez BM na rachunek Partnera. Aby powstała Transakcja rozliczeniowa, Transakcja wejściowa musi zostać przez Klienta opłacona. Transakcja rozliczeniowa może dotyczyć pojedynczej transakcji wejściowej (wpłaty), bądź agregować ich wiele.

Ustawa – ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Ważność linku – parametr określający moment, po przekroczeniu którego Link płatności przestaje być aktywny. Powinna być ustawiana przez parametr LinkValidityTime w Linku płatności.

Ważność transakcji – parametr określający moment, po przekroczeniu którego System płatności online blokuje i automatycznie zwraca wpłaty Klienta. Wartość domyślna obliczana jest poprzez dodanie 6 dni do dnia wybrania przez Klienta Kanału Płatności. Może ona być również ustawiana przez parametr ValidityTime w Linku płatności. W takim przypadku, po upłynięciu wskazanego czasu link przestaje być aktywny, a wpłaty są zwracane do Klienta. Maksymalna ważność transakcji to 60 dni.

WhiteLabel – model integracji, w którym Klient już w Serwisie dokonuje wyboru kanału płatności oraz akceptuje regulaminy (o ile konieczność ich akceptacji wynika z indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM), a start transakcji zawiera wypełnione pole GatewayID (oraz w określonych przypadkach DefaultRegulationAcceptanceID lub RecurringAcceptanceID).


2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.utadka.pl jest firma u Tadka Tadeusz Tarach z siedzibą w Warszawie.


3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego). 


4. Wszystkie ceny prezentowane przez sklep internetowy podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta. 

                                                       
§ 2 Warunki techniczne

1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełniania następujące minimalne wymagania techniczne: Google Chrome  w wersji XX lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies. Microsoft Edge…., Opera…. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego, dostosowania i optymalizacji funkcjonalności działania sklepu internetowego do potrzeb Klientów gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze sklepu internetowego, w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła , tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, personalizacji przekazów marketingowych.


§ 3  Zamówienia

1.  Klient w sklepie internetowym może złożyć zamówienie na wybrane towary, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie internetowej. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

2. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą zamówienie. 

3. Zamówienie złożone przez klienta jest realizowane z chwilą zmiany status zamówienia na "przyjęte do realizacji"

4. Klient z założonym kontem wykonuje czynności techniczne w zakresie przewidzianym dla posiadacza konta. 

5. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła. § 4 Dane do przelewu :

PKO BP

48 1440 1299 0000 0000 1578 8868

u Tadka Tadeusz Tarach

Ul. Małej Łąki 10/51

02-793 Warszawa


§ 5 Realizacja zamówień i dostawy


1. Wydanie zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 1.  Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

 2.  Formy płatności:

- Przelew tradycyjny

- BlueMedia S.A.

- Pay-by link

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • Płatności BLIK

- Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

- PayU

 1. 4.   Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy (sposoby dostawy):

-kurier

-odbiór osobisty

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, tj. u Tadka Tadeusz Tarach z siedzibą w Warszawie. 

2. W celu zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu internetowego, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.

3. Usługodawca (Sprzedawca) przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w , zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

4. Usługodawca w celu realizacji zamówienia zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres do doręczeń towaru, telefon kontaktowy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również numer identyfikacji podatkowej NIP.

5. Przekazanie danych wymienionych w ust. 3 oraz do założenia konta jest dobrowolne, lecz konieczne w cele realizacji zamówienia lub rejestracji konta.

6. Wszelkie inne dane niż określone w ust. 3 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

7. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, w szczególności promocji oraz przesyłania przez sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter), wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

9. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu. 

10. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym oraz w celu realizacji płatności za Zamówienie. 

§ 7 Procedura reklamacyjna 

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. 

2. Za konsumenta, zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością .

3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: pocztą elektroniczną na adres sklep@utadka.pl, podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru, numer zamówienia, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: ul. Modlińska 154, 03-170 Warszawa.

4. W przypadku zaistnienia takiej konieczność Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sprzedającego, chyba że jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej, o wyniku postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących rękojmi za wady. W innych przypadkach nie dotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania

6. W przypadku, gdy Sprzedający nie uznaje w całości roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Polski

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować u Tadka Tadeusz Tarach na adres ul. Małej Łąki 10/51, 02-793 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej sklep@utadka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów sprawdzanych na zamówienie indywidulne pod klienta. Dotyczy to kasków do futbolu amerykańskiego wraz z akcesoriami, ochraniaczy na ramiona (padów) do futbolu amerykańskiego, butów do futbolu amerykańskiego.


6. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Postanowienia dotyczące klienta niebędącego konsumentem

1. Postanowienia określone w § 7 oraz § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących konsumentami.
2. Strony ustalają ograniczenie odpowiedzialności do 2 lat od wydania towaru.
3. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.

§ 10 Gwarancja 

1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile produkt ten objęty jest gwarancją. 


2.Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta określa producent w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym), o ile gwarancja została udzielona.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie internetowym u Tadka Tadeusz Tarach.pl, logotypów bez zgody usługodawcy jest zabronione.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl